Period19 Nov 2020
Held atportugese society of psychiatry