Scientific Meeting of Netherlands Society of Neurology Held in Amersfoort, 9th and 10th December 1988

J. Boiten, J. Lodder, M. Limburg, A. Hijdra, J. M.J. Krul, J. van Gijn, R. G.A. Ackerstaff, B. C. Eikelboom, Th Theodorides, F. E.E. Vermeulen, M. D. Ferrari, H. J. Gijsman, J. Jansen, A. Go, M. A.M. Bomhof, J. W. Hartman, L. A. Hogenhuis, J. G. Kok, C. P. Zwetsloot, J. F.V. CaekebekeJ. C. Jansen, M. D. Ferrari, M. S. van der Knaap, J. Valk, C. W.G.M. Frenken, A. C. Declerck, J. B.A.M. Arends, J. H.M. van Eck, W. A.J. Hoefnagels, E. J.A. Gerritsen, O. F. Brouwer, J. H.M. Souverijn, J. H.J. Wokke, F. G.J. Jennekens, H. F.M. Buscher, P. Molenaar, A. E.J. de Jager, T. W. van Weerden, J. M. Minderhoud, J. A.F.M. Luijten, V. T.M. Camps, C. J.A. de Groot, J. W. Manten, C. D. Dijkstra, M. C.T.F.M. de Krom, P. G. Knipschild, A. D.M. Kester, F. Spaans, P. J.M. van der Lugt, Jan C. den Heijer, Ward L.E.M. Bollen, Jelte E. Bos, J. Gert van Dijk, Axel R. Wintzen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)185-192
Number of pages8
JournalClinical Neurology and Neurosurgery
Volume91
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 1989

Cite this